KORTVERSJON

Logo NFIM ABretlin2017

OVERSIKT OVER ANBEFALTE EMPIRISKE ANTIBIOTIKAREGIMER
VED ALVORLIGE OG VANLIGE INFEKSJONER I SYKEHUS

 Ved nyresvikt og spesielle resistensforhold: se hovedkapitlene 

Standard regimer

Sepsis (med organsvikt) - ukjent fokus
Benzylpenicillin iv 3 g x 4 *
+ gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1
     * ved septisk sjokk kan benzylpenicillin gis som 6 doser per døgn
Bakteriell meningitt
Cefotaksim iv 3 g x 4 eller ceftriakson iv 4 g x 1
+ ampicillin iv 3 g x 4
+ deksametason iv 10 mg x 4
Pneumoni, samfunnservervet 
Benzylpenicillin iv 1,2 g x 4 (også ved KOLS eksaserbasjon grunnet infeksjon)
Ved ALVORLIG pneumoni * (CRB65 3-4) og respirasjonssvikt:
Benzylpenicillin iv 1,2 g x 4
+ gentamicin iv 5 mg/kg x 1
eller
Cefotaksim iv 1-2 g x 3 i monoterapi
     * evt. tillegg av erytromycin 500 mg x 4 ved mistanke om Mycoplasma eller Legionella
Øvre urinveisinfeksjon (pyelonefritt)
Gentamicin iv 5 mg /kg x 1
kombinert med 
ampicillin iv 1-2 g x 4
eller 
trimetoprim-sulfa po 2 tabl x 2
Ved KOMPLISERT forløp: 
  1. Ampicillin iv 1-2 g x 4
    + gentamicin iv 5 mg/kg x 1
  2. Cefuroksim iv 1,5 g x 3
    eller
    cefotaksim iv 1 g x 3
Abdominal infeksjon
Sekundær peritonitt:
Piperacillin/tazobactam iv 4 g x 3-4
eller
gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1
+ ampicillin iv 2 g x 4
+ metronidazol iv 1,5 g, så 1 g x 1
Septisk artritt og osteomyelitt
Kloksacillin iv 2 g x 4